Інформація для абітурієнтів : програма з біології

Іспит з біології має за мету з'ясувати загальний рівень знань студента.

Приклади можливих тем наведені нижче:

 • Предмет біології і структура біологічної науки.
 • Класифікація біологічних наук залежно від об'єкту досліджень і від рівня організації живих об'єктів.
 • Понятійний апарат біології
 • Рівні організації живого.
 • Принципи сучасної систематики та філогенії живих організмів.
 • Молекулярний рівень організації живого. Хімічний склад живих організмів.
 • Структура та функції білків.
 • Нуклеїнові кислоти, структура і функції.
 • Структура та функції вуглеводів.
 • Структура та функції ліпідів.
 • Основні біохімічні шляхи. Обмін речовиною та енергією. Просторова організація біохімічних процесів.
 • Будова мітохондрій і структурна організація ланцюга транспорту електронів і протонів.
 • Будова хлоропластів і просторова організація фотосинтетичних процесів.
 • Загальний план будови еукаріотичної клітини.
 • Скелетні струкутри еукаріотчної клітини.
 • Клітинний цикл.
 • Мітоз, мейоз.
 • Особливості структури рослинних клітин.
 • Особливості структури клітин грибів та водоростей.
 • Біофізичні механізми збудження.
 • Механізми м'язового скорочення.
 • Внутрішньоклітинна передача сигналу.
 • Організація прокаріотичної клітини.
 • Неклітинні форми життя.
 • Особливості онтогенезу тварин
 • Особливості онтогенезу вищих рослин.
 • Тканини людини і тварин.
 • Системи органів людини і тварин.
 • Гормони рослин
 • Системи органів рослин.
 • Організація рослинних тканин.
 • Хромосомна теорія спадковості.
 • Генотип та фенотип.
 • Спадковість і мінливість.
 • Зчеплене наслідування.
 • Поняття біологічного виду. Критерії виду.
 • Видоутворення. Популяція як форма існування виду.
 • Гіпотези походження життя.
 • Еволюційні гіпотези.
 • Геохронологічна шкала та історія розвитку живих організмів
 • Поняття про біогеоценоз та екосистему.
 • Трофічні ланцюги.
 • Основні життєві стратегії.
 • Поняття біосфери і ноосфери.

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov