Інформація для абітурієнтів : програма з фізики

Іспит з фізики має за мету з'ясувати загальний рівень знань студента і вміння практично застосовувати основні фізичні принципи.

Приклади можливих тем наведені нижче:

 • Квантова і класична картина світу, їх співвідношення і відмінності
 • Закони збереження в фізиці
 • Світло. Корпускулярно-хвилевий дуалізм
 • Рівняння Максвелла
 • Взаємодія світла з твердим тілом
 • Хвилєводи і резонатори
 • Твердотільні та газові лазери
 • Тотожні частинки в квантовій механіці. Статистика Бозе і Фермі
 • Енергетичний спектр атомів
 • Фонони в твердому тілі
 • Гармонічний осцилятор
 • Закони термодинаміки
 • Типи електромагнітного випромінювання. Абсолютно чорне тіло
 • Фотолюмінесценція
 • Термо- та автоелектронна емісія
 • Наноструктуровані матеріали
 • Метали, діелектрики, напівпровідники
 • Рівняння Шредінгера. Проходження квантової та класичної частинки через бар'єр
 • Ефект Хола
 • Магнітооптичні та електрооптичні явища
 • Радіоактивність. Ядерний реактор
 • Біполярний та польовий транзистор
 • Властивості газів та рідин
 • Прилади електроніки
 • Сучасні методи дослідження твердого тіла
 • Феромагнетики, діамагнетики, парамагнетики
 • Елементарні частинки, речовина і антиречовина
 • Високотемпературна надпровідність
 • Зонна структура. Тензор ефективних мас
 • Контактні явища в твердих тілах

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov