Положення про Інститут Високих Технологій

ПОЛОЖЕННЯ
про Інститут Високих Технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Схвалено Вченою радою університету
"__"_______2009 року
 
Це положення розроблено та прийнято відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року зі змінами та доповненнями, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 14 березня 2007 року № 443.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інститут Високих Технологій (ІВТ) є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, статус якого рівний статусу факультету.
1.2. ІВТ створено для підготовки та перепідготовки висококваліфікованих науковців нового покоління, здатних розв'язувати проблеми сучасних природничих наук з використанням високих технологій, в яких під час навчання будуть сформовані широкий світогляд, розуміння необхідності тісної міжнародної співпраці, творче мислення, вміння розв'язувати нестандартні задачі, проводити наукові дослідження, що вимагають глибоких фундаментальних міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на сучасному дослідницькому обладнанні, вміння готувати публікації та презентації результатів, а також для реалізації інших навчально-виховних, науково-дослідних, культурно-просвітницьких завдань вищої освіти України.
1.3. ІВТ об'єднує кафедри, відділи, центри, лабораторії та інші допоміжні підрозділи з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах знань, проведення наукових досліджень, виховної і культурно-просвітницької роботи.
1.4. У своїй діяльності ІВТ керується нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, нормативно-правовими актами України, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, цим Положенням, наказами ректора.
1.5. Інститут може мати з дозволу ректора реєстраційний рахунок в установах Державного казначейства, печатку, бланки, власну емблему, а також почесні відзнаки, грамоти, листи-подяки тощо з метою стимулювання працівників до сумлінної праці, студентів, аспірантів, докторантів інституту до успішного навчання, іншу символіку.
1.6. При Інституті має бути створена і діяти Наглядова Рада Інституту, до складу якої входять відомі вчені, політики, урядовці, ділові люди, спонсори. Створення та робота Наглядової Ради регулюється окремим Положенням.
1.7. З метою підвищення ефективності наукового пошуку та навчального процесу науково-педагогічна діяльність Інституту має проводитися в тісній співраці з факультетами та інститутами університету, з науково-дослідними інститутами НАН України, а також із зарубіжними університетами та науковими інститутами.
2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ
Основними напрямами роботи ІВТ є:
а) підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр природничих наук, магістр природничих наук та високих технологій;
б) підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері природничих наук: кандидатів і докторів наук для України та іноземних країн, відповідно з затвердженим в установленому порядку планом набору, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами;
в) перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з природничих наук в галузі високих технологій;
г) сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу;
д) організація, координація та проведення, спільно зі студентами, фундаментальних та прикладних наукових досліджень в пріоритетних напрямках науки, галузях, де визначальними є високі технології, публікація результатів досліджень у фахових періодичних виданнях;
є) відродження, збереження та пропагування національних надбань і традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;
е) підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань;
ж) здійснення міжнародної співпраці та партнерства на підставі угод, укладених університетом;
з) здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, пов'язаної з метою та функціональними завданнями інституту та університету;
і) сприяння діяльності ветеранів війни та праці.
3. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ
3.1. Вчена рада ІВТ є колегіальним органом управління ІВТ, яку очолює її голова - директор інституту.
3.2. Голова Наглядової Ради Інституту входить до складу Вченої Ради Інституту.
3.3. До складу Вченої Ради ІВТ входять за посадами заступники директора, завідувачі кафедр, завідувачі відділами, голова первинної профспілкової організації інституту, голова первинної профспілкової організації студентів ІВТ, керівник органів самоврядування студентів, представник організацій ветеранів війни та праці інституту.
3.4. До складу Вченої Ради ІВТ входять також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників, інших працівників інституту та працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої Ради становлять науково-педагогічні працівники інституту.

-

Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу ІВТ за поданням кафедр та інших структурних підрозділів, в яких вони працюють за квотою: одна особа від кафедри та одна особа від 10 працюючих в інших підрозділах інституту.
Дострокова заміна членів Вченої Ради ІВТ із числа виборних представників проводиться у такому самому порядку.
Персональний склад Вченої Ради ІВТ затверджує ректор університету терміном на сім років.
Секретар Вченої Ради призначається ректором за поданням директора інституту на термін дії Вченої Ради із числа членів ради, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів її складу. Дострокова. зміна секретаря Вченої Ради відбувається за його бажанням або за поданням Вченої Ради більшістю в 2/3 голосів присутніх.
3.6. Засідання Вченої Ради ІВТ скликає та проводить її голова. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник директора інституту, який є членом Вченої Ради, або особа, яка виконує обов'язки директора інституту та є членом Вченої Ради.
3.7. Вчена рада інституту:
а) схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором університету, фінансовий план і звіт структурного підрозділу;
б) розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
в) визначає теми наукових досліджень і затверджує звіти про їх виконання;
г) затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальні плани аспірантів; рекомендує наукових керівників (консультантів) аспірантів, докторантів, здобувачів; проводить атестацію аспірантів, ад'юнктів, докторантів;
д) вносить на розгляд Вченої Ради університету пропозиції про присвоєння вчених звань професора і доцента, старшого наукового співробітника;
є) обирає на посаду таємним голосуванням директора, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
е) вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.
3.8. Засідання Вченої Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Вченої Ради є відкритими. Позачергове засідання Вченої Ради може бути скликане за ініціативою голови Вченої Ради чи 1/3 членів Вченої Ради інституту;
Рішення Вченої Ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої Ради (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів Вченої Ради та вводяться в дію рішеннями директора інституту.
Рішення Вченої Ради інституту може бути скасовано Вченою радою університету.
3.9. Керівництво інституту у межах своєї компетенції на постійній основі здійснює директор, який несе особисту відповідальність за результати його роботи. Директор може делегувати частину повноважень своїм заступникам.
Висування кандидатів на посаду директора здійснюється кафедрами, відділами, органом громадського самоврядування студентів, первинною профспілковою організацією студентів інституту. Одна кафедра або громадське утворення мають право висунути лише одного кандидата. Із числа висунутих кандидатів загальні збори (конференція) трудового колективу інституту рекомендують вченій раді інституту не більше двох кандидатур для обрання на посаду директора.
3.9.1. Директор інституту обирається таємним голосуванням вченою радою інституту із числа науково-педагогічних працівників інституту, які мають вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук.
Обраним вважається кандидат, який набрав не менше 50 відсотків плюс один голос від загальної кількості присутніх (не менше 2/3 складу) членів Вченої Ради інституту.
Ректор університету призначає обраного кандидата на посаду директора інституту терміном на сім років, підписавши з ним контракт.
3.9.2. Директор інституту видає розпорядження, що стосуються діяльності інституту, що є обов'язковими для виконання всіма його працівниками. У разі, коли розпорядження не відповідають чинному законодавству, Статуту Київського національного університету чи завдають шкоди інтересам університету, вони можуть бути скасовані ректором університету.
3.9.3. Директор інституту може бути звільнений із займаної посади:
а) на підставах, визначених трудовим законодавством України;
б) за порушення Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
в) за порушення умов контракту.
3.9.4. Директор інституту може бути звільнений ректором університету на підставі подання загальних зборів (конференції) трудового колективу інституту. Рішення про звільнення директора приймається не менш ніж 2/3 голосами складу загальних зборів (конференції) трудового колективу інституту.
3.9.5. Заступники директора призначаються ректором університету на термін повноважень директора.
3.10. Директор інституту:
3.10.1. Затверджує функціональні обов'язки заступників директора, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих питань.
3.10.2. Головує на засіданнях Вченої Ради інституту.
3.10.3. Проводить наради із заступниками, завідувачами кафедр, керівниками інших структурних підрозділів інституту, рішення яких мають рекомендаційний характер.
3.10.4. Затверджує плани та обсяги видання (поширення) навчально-методичних розробок, надає дозволи на друкування таких матеріалів.
3.10.5. Затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, надає дозволи на навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх виконанням.
3.10.6. Призначає комісію для прийняття академічної заборгованості студентів, підписує відомості для складання (перескладання) академічних заборгованостей студентами денної та заочної форм навчання.
3.10.7. Надає дозволи на вільне відвідування лекцій із навчальних дисциплін, складання академічної різниці студентам, переведеним або поновленим на навчання чи претендентам на переведення або ж поновлення на навчання в інституті.
3.10.8. Готує подання та клопотання керівництву університету щодо прийняття та обрання працівників інституту на посади науково-педагогічних працівників, управлінського та навчально-допоміжного персоналу.
3.10.9. Контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів.
3.10.10. Візує навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями.
3.10.11. Головує у комісіях з прийому вступних іспитів до аспірантури, кандидатських мінімумів, конкурсних комісіях.
3.10.12. Визначає кандидатури студентів і працівників інституту для поїздки за кордон з навчальною, науковою та навчально-методичною метою.
3.10.13. Затверджує перезарахування предметів студентам, що переводяться чи продовжують подальше навчання або поновлення у складі студентів інституту.
3.10.14. Вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту університету.
3.11. Деякі повноваження директора, які може делегувати ректор університету:
а) вносити пропозиції і здійснювати контроль щодо цільового використання бюджетних коштів в обсягах та за напрямками, визначеними кошторисом доходів і видатків;
б) нести персональну відповідальність за недотримання бюджетного законодавства при використанні бюджетних коштів, у тому числі за нецільове їх використання;
в) підписувати:
- накази про відрахування та поновлення студентів інституту;
- накази про переведення студентів інституту з однієї форми навчання на іншу, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, відпусток з вагітності, пологів і догляду за дитиною;
- студентські квитки, залікові книжки;
г) візувати:
- договори на підготовку фахівців в інституті, платіжні документи, господарські договори;
- документи студентам для виїзду за кордон та інші документи студентів, які потребують посвідчення гербового печаткою;
- угоди про співпрацю та партнерство, на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг за рахунок коштів, що виділяються інституту - з фізичними та юридичними особами, акти списання матеріальних цінностей;
д) затверджувати:
- педагогічне навантаження викладачів кафедр;
- розклад занять, проведення заліків та іспитів;
- графіки навчального процесу.
Директор інституту має право реалізувати й інші постійні та тимчасові повноваження, делеговані рек¬тором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3.12. Базовим структурним підрозділом інституту є кафедра, яка є основною визначальною ланкою навчально-виховного процесу та несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін, здійснення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. Кафедра створюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої Ради університету.
3.13. У своїй діяльності кафедра керується Законом України "Про вищу освіту", Статутом Київського університету імені Тараса Шевченка, Положенням про кафедру Київського університету, цим Положенням.
Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень та організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і співробітників кафедри. Завідувач кафедри обирається на посаду за конкурсом Вченою радою університету терміном на сім років, з яким ректор університету укладає контракт. Функції та повноваження завідувача кафедри визначаються Положенням про кафедру Київського університету, яке розробляється та затверджується в установленому порядку.
3.14. Для оперативного вирішення поточних питань з організації роботи інституту в період між засіданнями Вченої Ради інституту директором можуть скликатися наради заступників директора, завідувачів кафедр та керівників інших структурних підрозділів. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер і реалізуються рішеннями та розпорядженнями директора або рішеннями Вченої Ради інституту.
3.15. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, програм тощо) в інституті створюється з числа найдосвідченіших науково-педагогічних працівників Навчально-методична комісія. Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова та члени комісії затверджуються вченою радою інституту.
3.16. Для забезпечення підготовки висококваліфікованих науковців, виконання високоякісних досліджень в галузі високих технологій, здійснення міжнародної наукової співпраці в інституті створюється наукова частина, що складається з відділів, лабораторій.
3.16.1. Керівництво науковою частиною здійснюється директором інституту, через заступника з наукової роботи, завідуючих відділами, завідуючих лабораторіями.
3.16.2. Матеріально-технічна база інституту може бути використана іншими інститутами та факультетами університету у спільних наукових роботах, відповідно до планів співробітництва.
3.16.3. Безпосередня участь студентів в науковій роботі, публікація результатів досліджень та їх апробація на конференціях є невід'ємною частиною навчального плану інституту. Керівництво докладає всіх зусиль для того, щоб наукові дослідження проводилися в найактуальніших галузях природничих наук, з дотриманням всіх загальноприйнятих правил етики їх проведення та публікації результатів, в тісній співпраці з вченими України і всього світу.
3.17. Органом громадського самоврядування є загальні збори трудового колективу інституту, які скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації інституту та директора і проводиться у порядку, визначеному Статутом університету.
3.17.1. Загальні збори трудового колективу інституту:
а) заслуховують щорічний звіт директора, керівника іншого структурного підрозділу інституту, звіти інших посадових осіб, згідно з положенням про структурний підрозділ, і дають оцінку їхньої діяльності;
б) затверджують річний звіт про діяльність інституту;
в) вносять пропозиції Вченій Раді інституту щодо кандидатури на посаду директора інституту та його відкликання з посади;
г) обирають виборних представників до Вченої Ради інституту;
д) обирають кандидатури до Вченої Ради університету;
є) вирішують інші питання відповідно до законодавства.
3.17.2. В інституті створюються органи студентського самоврядування, які здійснюють свої повноваження відповідно до законів і Статуту університету. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, потоку, відділення, спеціалізації, курсу, інституту, в гуртожитку у формі ради студентів, науково-студентського товариства, тощо.
Студентське самоврядування обирає свої розпорядчі та виконавчі органи, визначає напрямки та форми діяльності, структуру, повноваження, порядок їх обрання та звітності. Органи студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на виховання студентської молоді, сприяння розвитку їхньої особистості, формування поваги до права та закону, забезпечення виконання ними обов'язків, передбачених Законом "Про вищу освіту" та Статутом університету, відповідно до мети та завдань студентського самоврядування.
4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
4.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким користується інститут, належать університету. Територія інституту є частиною території університету. Питання про надання майна інституту у спільне користування чи оренду іншим юридичним або фізичним особам вирішується ректором університету.
Майно, набуте інститутом від здійснення господарської діяльності, перебуває у користуванні інституту.
4.2. Фінансування інституту здійснюється за рахунок:
а) коштів загального фонду державного бюджету шляхом виділення їх частки інституту у зведеному кошторисі університету;
б) коштів спеціального фонду державного бюджету, у тому числі одержаних від надання платних послуг та за окремими нормативами, виділеними університетом;
в) добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
г) коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та інших робіт, виконаних інститутом на замовлення юридичних та фізичних осіб;
д)інших джерел, що не суперечать Статуту університету.
5. РЕОРГАН13АЦ1Я, Л1КВ1ДАЦ1Я ІНСТИТУТУ
Реорганізація, ліквідація інституту проводиться у порядку встановленому чинним законодавством і Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov