Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

  НАЗВА РОБОТИ
1
Спін-залежні явища переносу та рекомбінації носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі
Науковий керівник: проф. Третяк О.В.
Вивчається вплив спінового стану носіїв заряду (вільних або локалізованих) на процеси розсіювання та електронні переходи. Фізика таких явищ лежить в основі спінтроніки.
2
Установка планетарної системи на основі рідкоземельних постійних магнітів
Науковий керівник: проф. Козоріз В.В., Костенко В.І.
Тема стосується проблем існування планетарних систем вільних частинок або тіл з магнітною природою взаємодії. Є дві базові теорії, одна виключає можливість існування таких систем, інша, навпаки, допускає. Досліди, поставлені раніше, використовували оксидно-барієві магніти. Робота стосується теоретичного вивчення проблеми та конструювання, виготовлення і тестування установки на базі рідкоземельних постійних магнітів з висновками щодо теорій та практичних застосувань .
3
Установка прецизійних вимірів сил між постійними магнітами
Науковий керівник: Козоріз В.В., Костенко В.І.
Тема стосується проблеми існування планетарних систем вільних магнітів. Одним з напрямків досліджень проблеми стійкості магнітної планетарної системи є експериментальне визначення законів сил магнітного притягання між магнітами як функції відстані між ними. Робота стосується теоретичного вивчення проблеми та конструювання, виготовлення і тестування установки прецизійних вимірів сил між постійними магнітами.
4
Перспективи використання відновлювальних джерел енергії
Науковий керівник: проф. Козоріз В.В.
Проблеми виробництва енергії з відновлювальних джерел (вітру, річок, океанських течій типу Гольфстрім, приливів, хвиль) вимагають досліджень нових технологій, оскільки традиційні технології неспроможні конкурувати з енергією, виробленою сучасними екологічно брудними технологіями. Дослідження стосуються технологій виробництва енергії з води та вітру на основі нових фізичних ефектів, які виникають за умов надпровідності.
5
Надпровідність і магнітна левітація
Науковий керівник: проф. Козоріз В.В.
Два макроскопічних прояви надпровідності – ідеальний діамагнетизм та нульовий електричний опір – можуть бути основою створення левітації – вільного висіння тіл за рахунок магнітних сил. Принципи, теорія та чисельні практичні застосування, зорема, транспорт на магнітній подушці, ще досить мало вивчені. Робота стосується досліджень у цій сфері, де в Інституті високих технологій є принципово нові результати світового рівня.
6
Тестування левітації на основі ефекту «магнітна потенціальна яма»
Науковий керівник: проф. Козоріз В.В., Костенко В.І.
На основі наявних надпровідних магнітів та кріогенного забезпечення на рівні гелієвих температур пропонується робота по дослідженню теорії та тестування магнітної левітації на основі феномену «магнітна потенціальна яма».
7
Автофільтрація кремнієвих наночастинок та спостереження розмірного квантування у пористих мембранах
Науковий керівник: проф. Скришевський В.А.
Методами електрохімічного травлення будуть створені колоїдні розчини наночастинок кремнію та карбіду кремнію в органічних розчинниках. Використовуючи методи фотолюмінесценції та динамічного оптичного відбивання будуть досліджуватись процеси накопичення, дифузії та фільтрації наночастинок у пористих мембранах для використання у медицині, біології та оптоелектроніці.
8
Дослідження полімерних та діелектричних плівок з напівпровідниковими наночастинками
Науковий керівник: проф. Скришевський В.А.
Будуть створені плівки фотопровідних полімерів та напівпровідників із вкрапленнями кремнієвих наночастинок. Методами фотопровідності, фотолюмінесценції та імпедансу будуть досліджені оптичні, електричні та фотоелектричні властивості плівок для можливих застосувать у сонячній енергетиці.
9
Дослідження властивостей GaAs польових транзисторів (field-electric transistors) з шарами InAs квантових точок в підзатворній області з метою створення нових функціональних електронних приладів
Науковий керівник: доц. Ільченко В.В.
Відомо, що присутність енергетичних рівнів квантових точок в підзатворній області польових транзисторів може суттєво впливати на розподіл потенціалу в області просторового заряду вглибину від поверхні транзисторної структури, суттєво відбиватися на величині її диференціальної ємності та призводити до накопичення на енергетичних рівнях квантових точок значного електричного заряду. Оскільки ємність таких структур є частотно-залежною, а шари квантових точок можуть утворювати масиви, провідністю каналів даних транзисторів можна досить ефективно управляти як в статичному так і в динамічному режимах. Головна відмінність таких структур від традиційних структур з плаваючим затвором полягає в тому, що глибину залягання енергетичних рівнів квантових точок та їх концентрацію можна змінювати змінюючи розміри квантових точок. Крім того в таких структурах з’являється нова можливість керувати величиною ємності структури в залежності від частоти та прикладеної до затвору транзистору постійної напруги. Дані дослідження викликають особливу увагу через можливість застосування структур з шарами квантових точок в під затворній області для структур з високою електронною рухливістю (так званих HEMT структур – AlGaAs/GaAs), які на сьогоднішній день широко застосовуються в електроніці.
10
Дослідження електричних властивостей напівпровідникових ноногетероструктур SiO2/Si-nс-/SiO2/Si з метою створення пристроїв нанопам’яті
Науковий керівник: доц. Ільченко В.В.
В останні роки дослідження властивостей кремнієвих нанокластерів (Si-nc), що утворюються в SiO2 за допомогою різних технологічних прийомів, викликають підвищену увагу науковців у зв’язку з новими перспективами створення приладів наноелекроніки на їх основі. На структурах SiO2/Si-nc’s/SiO2/Si, що були сформовані методами йонної імплантації Si в діелектрик з наступним їх відпалом, були успішно отримані ефекти запам’ятовування інформації. В майбутньому такі структури планується використовувати для створення широкого набору пристроїв, отриманих в рамках кремній-сумісної технології. Цілком природно, що в останні декілька років велика увага приділяється дослідженням впливу на властивості цих структур кремнієвих наноутворень та їх електронних станів, що виникають в нанокластерах, затиснутих в широкозонному діелектрику (SiO2), що оточує їх з усіх боків. Оскільки розміри кластерів дуже маленькі, такі запам’ятовуючі пристрої можуть мати дуже велику ємність (1014 bit/cm2).
11
Оптичні властивості нанокомпозитних систем органічних напівпровідників та благородних металів в полімерних матрицях
Науковий керівник: к. ф.-м. н. Стрільчук Г.М.
Основне завдання роботи – моделювання оптичних спектрів поглинання систем нано-частинок, що розташовані в полімерних матрицях. Мета – створити недорогий простий метод визначення морфології частинок, що базується на вимірюванні спектрів поглинання.
12
Напрямок " Ефекти ближнього поля в системах нанофізики"
Науковий керівник: проф. Лозовський В.З.

В роботах вивчаються особливості ближньопольової взаємодії систем наночастинок та наноструктурованих поверхонь. 1. Взаємодія наночастинок та наноструктуованих поверхонь з вірусами в аспекті антивірусної терапії 2. Польові механізми розпізнавання біологічними об'єктами (взаємодія вірусів-бактеріофагів з бактеріями) 3. Особливості адсорбції на поверхню твердого тіла наночастинок 4. Взаємодія неточкових наночастинок різної форми, що нелінійно поляризуються 5. Візуалізація вірусів шляхом розсіяння поверхневих плазмон-поляритонів.

13
Напрямок: Екзотичні магнітні стани і елементарні збудження в системах надхолодних атомів в оптичних гратках
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Колежук О.К.
Даний напрямок належить до динамічної області досліджень, що лежить на стику квантової оптики, атомної фізики і фізики конденсованого стану. В системах надхолодних атомів вчені отримують нові стани матерії, які важко чи неможливо реалізувати в твердотільних системах, причому оптичні методи дозволяють змінювати константи взаємодії та інші параметри, і контролювати їх з великою точністю. Проект спрямовано на вивчення фазових діаграм і пошук нових станів у системах спінорних бозе- або фермі- атомів, зокрема у системах спіну 1 та 3/2, що дозволяють реалізовувати незвичайні магнітні стани, зокрема спінові нематики та вищі мультипольні типи впорядкування.
14
Напрямок: Поверхневий плазмонний резонанс в наноструктурах і його застосування.
Науковий керівник: к.ф.-м.н. Чегель В.І.
Роботи будуть виконуватись на базі і з використанням обладнання Інституту фізики напівпровідників ім..В.Лашкарьова НАН України 1. «Дослідження наноструктур з окислювально відновлювальними властивостями методом електрохімічного поверхневого плазмонного резонансу». 2. «Матричний композит: поліакрилова кислота-наночастинки золота як високочутлива структура для оптоелектронних біосенсорів». 3. «Підсилення флюоресценції органічних барвників в електромагнітному полі поверхневого поляритон-плазмону». 4. «Взаємодія поверхневого плазмон-поляритону з наночастинками золота та срібла в в рідинній та повітряній фазах». 5. «Особливості флюоресценції органічних барвників на високопровідних наноструктурах». 6. «Математичне моделювання сигналу флюоресценції в електромагнітному полі локалізованого поверхневого плазмонного резонансу». 7. «Біосенсор на локалізованому поверхневому плазмонному резонансі в наноструктурах золота і срібла». 8. «Полімерна нанокомпозитна матриця з регульованими оптичними характеристиками». 9. «Адсорбційні властивості вуглецевих нанотрубок». 10. «Фотополімеризована матриця для біосенсорів на поверхневому плазмонному резонансі». 11. «Реєстрація структурних змін в біомолекулах під дією ультрафіолетового випромінювання методом поверхневого плазмонного резонансу». 12. «Дослідження ферментативних реакцій методом поверхневого плазмонного резонансу». 13. «Використання агрегації наночастинок золота та срібла в колоїдних розчинах для біосенсорних досліджень».
15
Напрямок "Оптичні властивості нанокомпозитів"
Науковий керівник: Лозовський В.З.
1. Ефективна сприйнятливість нанокомпозитів типу "квантові точки в полімерній матриці" 2. Теорія ефективного середовища з урахуванням ближньопольових взаємодій між частинками-включеннями 3. Оптичні властивості багатокомпонентних нанокомпозитів (разом з к.ф.-м.н. Г.М.Стрільчук)
16
Напрямок "Оптика магнетоплазмонних систем"
Науковий керівник: проф. В.Лозовський, к.ф.-м.н. Ю.Демиденко
Побудова теорії ефективного середовища магнетоплазмонних нанокомпозитів
17
Дослідження світловипромінюючих напівпровідникових органічних структур на основі барвників і полімерів
Науковий керівник: проф. Іщенко О. О., доц. Шкавро А.Г.
При виконанні теми планується провести сумісний квантово-хімічний (напівемпіричними і неемпіричними методами) і спектральний (ЯМР, ІЧ, електронні спектри поглинання та люмінесценції, РСА) аналіз електронної та просторової будови органічних барвників, різних за хімічною структурою та іонним характером: катіонні, аніонні, внутрішньоіонні цвіттер-іонного (сквараїни, кроконати і дифторборіни) та мероціанінового типу з позитивною, оберненою і негативною сольватохромією; розробити методи введення барвників у фото- і нефотопровідні полімерні матриці; дослідити морфологію, фото-, електро- фізичні і хімічні властивості забарвлених полімерів; розробити композиції для електролюмінесцентних середовищ; дослідити шляхи перетворення світлової енергії в них; вивчити залежність електролюмінесцентної здатності напівпровідникових структур від будови барвника і природи полімера.
18
Дослідження органічних напівпровідників світловипромінювальних структур на їх основі
Науковий керівник: проф. Іщенко О. О., доц. Шкавро А.Г.
Основною метою цієї роботи є розробка та дослідження світловипромінювальних структур на основі органічних напівпровідників (OLED). Базова структура: Скло-ITO-органічний напівпровідник-метал. В якості плівки органічного напівпровідника використовуються як традиційні матеріали, наприклад PPV так і електропровідні полімери доповані органічними барвниками. Для покращення емісійних властивостей ITO в структурі використовується додатковий шар «органічного металу». Органічні матеріали надаються інститутами НАН України. Виготовлення зразків та дослідження оптичних, електрофізичних та фотоелектричних властивості плівок та структур проводяться як на базі Інституту високих технологій, так і в інститутах НАН.
19
Флуктуаційні явища в напівпровідникових матеріалах та приладах
Науковий керівник: проф. Іщенко О. О., доц. Шкавро А.Г.
Основною метою даної роботи є визначення параметрів матеріалів та структур методом шумової спектроскопії, а також удосконалення методу вимірювання та обробки шумових характеристик. Шумові властивості напівпровідникових матеріалів та структур цікаві не тільки як параметр, що обмежує чутливість, може використовуватись для прогнозування надійності апаратури, а і як характеристика, що дозволяє отримати додаткову інформацію про параметри матеріалу та фізичну модель структури. Найбільш інформативними є генераційно – рекомбінаційні шуми. На відміну від інших методів, в методі шумової спектроскопії глибоких рівнів досліджується стаціонарний процес. Об’єктом дослідження є напівпровідникові та композитні матеріали, а також структури на їх основі.
20
Вивчення впливу наночастинок на характеристики електрохімічних біосенсорів
Науковий керівник: проф. Солдаткін О.П., проф. Дзядевич С.В.
Будуть варіюватись природа наночастинок, вид біосенсору (амперометричні, кондуктометричні, потенціометричні), його спеціфічність (глюкоза, сахароза, сечовина, креатинін і т.п.).
21
Керування топологічними станами в наномагнетиках: теорія та мікромагнітні моделювання
Науковий керівник: доц. Шека Д. Д.
22
Керування надшвидкими явищами в динаміці наночастинок за допомогою магнітних полів та спін-поляризованих струмів
Науковий керівник: доц. Шека Д. Д.
23
Вплив кривизни на нелінійну динаміку наномагнетиків
Науковий керівник: доц. Шека Д. Д.
24
Неоднорідні стани в магнітних наночастинках нетривіальної геометрії
Науковий керівник: доц. Шека Д. Д.
Пропоновані роботи передбачають дослідження (теоретичні та комп'ютерні моделювання) явищ магнетизму в масштабах нанометрів та пікосекунд. Наукові результати за кожним з напрямків забезпечать нові шляхи активного керування статичними і динамічними властивостями магнітних наноструктур з можливим застосуванням у системах нанозапису даних.
25
Створення мультифункціональних матеріалів на основі пористих координаційних полімерів 3d металів
Науковий керівник: доц. Колотілов С.В.
Ідея роботи- створення і вивчення сполук, що поєднують нетривіальні магнітні властивості зі здатністю адсорбувати задані субстрати, що актуально для створення мультифункціональних матеріалів, а саме таких, магнітні властивості яких можуть змінюватися при адсорбції чи десорбції субстратів.
26
Пептиди і білки як мішені лікарських засобів – дослідження та розробка новітніх технологій
Науковий керівник: проф. Комаров І.В.
Завданням даної роботи є дизайн та синтез амінокислот для модифікації природних пептидів, наприклад α-амінокислот-«перемикачів», конформацію яких можна ефективно й оборотньо змінювати дією випромінювання, температури, електричного чи магнітного полів. Ці амінокислоти буде введено в модельні антимікробні пептиди, нейропептиди, гормони. Буде досліджено будову, біологічну активність та інші властивості синтезованих пептидів та їх зміну під впливом фізичних чинників.
27
Властивості стовбурових клітин тимусу та їх практичне застосування
Науковий керівник: проф. Шичкін В.П.
Проводитимуться дослідження імунобіологічних властивостей стовбурових клітин і розробка засобів їх практичного застосування в імунобіотехнології та регенеративній медицині. Об’єктом дослідження в цьому напрямку буде тимус експериментальних тварин. Експериментальні дослідження будуть спрямовані на перевірку нашого припущення про існування популяції стовбурових клітин тимусу з властивостями (або обмеженими властивостями) гемопоетичних клітин. В результаті проведених досліджень передбачається отримати і ретельно охарактеризувати нові експериментальні моделі культур довготривалих клітин тимусу, що походять з популяції стовбурових клітин, дослідити ступінь їх диференціальної однорідності, гетерогенності та встановити їх регенеративний потенціал. Передбачається дослідити особливості взаємодії та імунобіологічні властивості довготривалих культур стромальних клітин тимусу і популяцій тимоцитів в культурах in vitro і ex vivo, а також фактори, що впливають на спрямованість і результати цієї взаємодії. Особлива увага буде привернута до імуногенних і канцерогенних властивостей культур стовбурових клітин тимусу, що тривалий час підтримуються в культурі in vitro і будуть використовуватися в трансплантаційних експериментах. Кінцевою метою дослідження є обґрунтування методології регенеративного відновлення функції імунної системи за допомогою аутологічної трансплантації стовбурових клітин тимусу.
28
Застосування Wavelet аналізу для знешумлення інформаційних сигналів
Науковий керівник: доцент Опилат В.Я.
Робота передбачає створення програмного продукту, що демонструє переваги Wavelet аналізу у галузі цифрового обробітку сигналів, а саме - очищення інформаційних сигналів від шумів.
29
Мікроконтролери та програмовані логічні пристрої як основа сучасних вимірювальних систем
Науковий керівник: доцент Опилат В.Я.
Експериментальна частина передбачає використання ARM мікроконтролерів та програмованих логічних пристроїв - FPGA фірми Xilinx - для створення генератора наносекундних імпульсів.
30
Драйвери рівня ядра ОС – як засіб оптимізації комп'ютеризованих інформаційних систем
Науковий керівник: доцент Опилат В.Я.
Робота передбачає написання WDM драйвера для USB-пристрою та програми, що демонструє переваги драйвера рівня ядра.
31
Фізичні основи технології створення регулярних ансамблів нанодротин кремнію в діелектричних матрицях
Науковий керівник: проф. Євтух А.А.
передбачається дослідження та розробка: - технологічних основ одержання методами хімічного парового осадження регулярних ансамблів нанодротин кремнію і вивчення їх структурних, розмірних та емісійних властивостей для створення автоемісійних катодів з підвищеним терміном експлуатації; - технологічних основ формування нанопористих діелектричних матриць (Al2O3) методом електрохімічного окислення алюмінію; - процесів електронної польової емісії з Si нанодротин вирощених як на поверхні кремнієвої підкладки, так і в порах діелектричної матриці.
32
Фізичні процеси в резонансно-тунельних структурах SiO2-Si-SiO2 на основі кремнію
Науковий керівник: проф. Євтух А.А.
передбачається дослідження та розробка нанотехнологій формування резонансно-тунельних (РТ) структур діелектрик-нанокластер-діелектрик. В таких структурах в якості діелектрика будуть надтонкі плівки двоокису кремнію (SiO2), або менш широкозонного оксинітриду кремнію (SiхOyNz). Кремнієві нанокристали, які є квантовими точками РТ структури, будуть формуватися методом керованої самоорганізації. Для формування РТ структури та оптимізації її параметрів будуть виконуватись наступні роботи. 1. Будуть розроблені технології відтворюваного росту надтонких діелектричних плівок SiO2 (d-2-5 нм) методами: (і) термічного окислення, (іі) осадження з парогазової фази. 2. Будуть розроблятися технології формування нанокластерів з заданими розмірами і поверхневою густиною. Для формування збагачених кремнієм плівок SiOx будуть використані методи іонно-плазмового розпилення та осадження з парогазової фази при низькому тиску. Для формування нанокластерів кремнію будуть використовуватись високотемпературний термічний відпал та швидкий відпал.3. Будуть розроблятися технології формування нанокластерів з заданими розмірами і поверхневою густиною методами керованої самоорганізації з додаванням металевих та ін. домішок. Передбачається введення металічних домішок більш активних до окислення аніж кремній (Al, Ni), вуглецевих адсорбентів кисню (С, СО), азоту (N) та водневмістких молекул (NH3, H2). 4. Будуть проводитись розрахунки тунельного струму через подвійний бар’єр в ВКБ наближенні в залежності від параметрів бар’єрів і квантової ями з урахуванням ефекту Кулонівської блокади. Оцінки часу релаксації заряду (відгуку), робочої частоти, резонансно-тунельного струму та провідності РТД. 5. Будуть розроблені технологія виготовленні резонансно-тунельних діодів SiO2-ncSi-SiO2 з різними розмірами діелектричних шарів та нанокластерів та дослідженнs їх параметри.
33
Розробка і створення автоматизованих дослідницьких установок (керуючо-вимірювальних лабораторних комплексів) і лабораторних робіт
Можливі наукові керівники - Жарких Ю.С, Лисоченко С.В., Сусь Б.Б, Драган Є.М.
Побудова систем управління експериментом на базі ПК і wi-fi сенсорів. Створення на їх базі дистанційно виконуваних лабораторних робіт і віртуальних стимуляторів лабораторних робіт в галузях природничих наук. Включає розробки системи керування, інтерфейсу передачі даних, інтерфейс користувача на базі конкретної установки. а) Установка для дослідження переносу двовимірних вільних носіїв заряду в тонких шарах напівпровідникових структур в сильних магнітних полях і низьких температурах. Робота включає автоматизацію наукових досліджень і модернізацію установки.б) Дослідження поверхні напівпровідників методом вібруючого конденсатора (КРП) для безконтактного контролю поверхні напівпровідникових пластин. Робота включає автоматизацію досліджень і модернізацію установки.
34
Розробка і оптимізація алгоритмів роботи дистанційно виконуваних і віртуальних лабораторних робіт (симуляторів) для вивчення природничих наук. Програмні засоби для розробки інтерактивних мультимедійних демонстрацій з природничих наук
Можливі наукові керівники - Жарких Ю.С, Лисоченко С.В., Сусь Б.Б, Драган Є.М.
35
Розробка сучасних комп’ютерних технологій для об’єктивного пошуку ефективних алгоритмів навчання та створення електронних підручників
Можливі наукові керівники - Жарких Ю.С, Лисоченко С.В., Сусь Б.Б, Драган Є.М.
36
Розробка сервера вимірювань віртуальної чи лабораторії дистанційно виконуваних лабораторних робіт - на базі віртуальної обчислювальної машини
Можливі наукові керівники - Жарких Ю.С, Лисоченко С.В., Сусь Б.Б, Драган Є.М.
Має бути розроблена система збору даних вимірювань зроблених на різному обладнанні з різними інтерфейсами та під різними операційними системами в одну стандартизовану базу даних. Розробка: інтерфейсу взаємодії збору та передачі даних, алгоритм роботи, база зберігання і обробки даних, інтерфейс користувача.
37
Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків
Науковий керівник: проф. Корнелюк О.І.
Грід-технології є новітнім напрямком комп’ютерних технологій, який інтенсивно застосовується в різних галузях сучасної науки, в тому числі в молекулярній біології. Створена віртуальна лабораторія MolDynGrid (http://moldyngrid.org) як складова частина української академічної грід-інфраструктури для проведення моделювання структури білків та розрахунків молекулярної динаміки. Планується проведення в грід-середовищі розрахунків повільної динаміки білків та білково-нуклеїнових комплексів в інтервалі 100 нс-1 мкс з метою вивчення молекулярних механізмів їх функціонування.
38
Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки тирозил-тРНК синтетази M. tuberculosis
Науковий керівник: проф. Корнелюк О.І.
Тирозил-тРНК-синтетаза M. tuberculosis (MtTyrRS) є перспективною мішенню для пошуку і розробки ефективних інгібіторів, нетоксичних для людини – протитипів нових лікарських препаратів проти туберкульозу. Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки MtTyrRS дозволить створити базу даних 3D-структур білка-мішені для проведення високопродуктивного віртуального скринінга і пошуку нових інгібіторів. Віртуальний скринінг буде проведений з використанням комп’ютерних грід-технологій та інфраструктури віртуальної лабораторії MolDynGrid
39
Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів методами молекулярної динаміки
Науковий керівник: проф. Корнелюк О.І.
Конформаційна рухливість білків приводить до формування метастабільних α-спіральних елементів, які є структурними детермінантами при взаємодії з іншими білками. З використанням методів молекулярної динаміки будуть проведені дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів в неструктурованих ділянках білка
40
Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитокіна ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії
Науковий керівник: проф. Корнелюк О.І.
ЕМАР ІІ - ендотеліальний та моноцит-активуючий поліпептид ІІ - новий цитокін, який викликає ефект апоптозу, функціонує як інгібітор ангіогенезу при розвитку судинної системи пухлин та приводить до інгібування пухлинного росту. Проводиться вперше визначення просторової структури цитокіна ЕМАР ІІ в розчині методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії в рамках спільного проекту з Інститутом біохімії і біофізики Польскої академії наук (м.Варшава). ЯМР-дослідження проводяться на ЯМР-спектрометрах Varian на частотах 700 та 800 МГц. Для обробки експериментальних даних і визначення структури білка використовуються ресурси віртуальної грід-лабораторії e-NMR (www.enmr.eu).
41
Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії
Науковий керівник: . Корнелюк О.І.
Методи флуоресцентної спектроскопії є ефективними в експериментальних дослідженнях конформаційних змін в білках. Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ будуть досліджені методами стаціонарної флуоресцентної спектроскопії (спектрофлуориметр HITACHI M-850) та методами time-resolved флуоресцентної спектроскопії в рамках спільного проекту з Університетом Луї Пастера в м.Страсбург, Франція .
42
Розробка та застосування засобів діагностики фотоелектричних перетворювачів
Науковий керівник: с.н.с., зав.лаб. Литвиненко С.В.
Оскільки сонячні елементи являють собою напівпровідникові прилади великої площі, то однорідність фізичних параметрів напівпровідника та переходу вельми сильно впливає на ефективність перетворення енергії. Пропонується досліджувати розподіл параметрів згаданих фізичних параметрів (провідність, потенціал, дефекти), виходячи з розподілу наведенного фотоелектричного сигналу, одержанного експериментально при лазерному скануванні.
43
Сенсорні властивості поверхні напівпровідників та створення сенсорних структур
Науковий керівник: с.н.с., зав.лаб. Литвиненко С.В.
Досліджується трансдюсерний принцип сенсора (тобто спосіб перетворення первинної інформації в електричний сигнал), в якому рекомбінаційні властивості поверхні напівпровідника залежать від зовнішніх впливів (як, наприклад, адсорбція молекул газів чи рідин), а ці властивості, в свою чергу, впливають на фотоелектричний сигнал, який стає, таким чином, мірою зовнішнього впливу. Задачі, які можна вирішувати в цих рамках – модифікація поверхні, різні речовини, оптимізація сенсорної структури, створення масивів сенсорів на одній підкладинці.
44
Нанокомпозитні структури на основі поруватих оксидів
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Кузнецов Г.В.
Основне завдання роботи – дослідження та моделювання процесів теплопереносу в високотемпературних теплозахисних покриттях на основі поруватих оксидів. Виготовлення зразків та дослідження параметрів оксидних структур проводяться як на базі Інституту високих технологій, так і в інститутах НАНУ.
45
Процеси переносу заряду в поверхнево-бар´єрних структурах з нанокристалічними напівпровідниковими та діелектричними шарами
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Кузнецов Г.В.
Досліджуються електрофізичні та адсорбційні властивості мембранних структур з нанокристалічними напівпровідниковими та діелектричними шарами.
46
Дослідження термоелектричних датчиків швидкості рідини, розробка методів контролю їх параметрів
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Кузнецов Г.В.
Розробка методів контролю витрат води та тепла термоелектричними напівпровідниковими сенсорними елементами на основі ефекту Пельтьє
47
Напрямок: Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Колежук О.К.
Фрустровані магнетики вирізняються тим, що в них присутні одночасно декілька типів обмінних магнітних взаємодій, які конкурують між собою. Як наслідок, основний стан таких магнетиків може не відповідати звичайним феро- або антиферомагнетикам, а містити складні магнітні структури з періодом, що не є співвимірним з періодом кристалічної ґратки. В низьковимірних фрустрованих магнетиках квантові флуктуації можуть приводити до повного знищення дальнього магнітного порядку і виникнення різних станів (фаз) з екзотичними властивостями. Сильне магнітне поле також відіграє роль одної з конкуруючих взаємодій, що дозволяє керувати квантовими фазовими переходами між різними типами станів. В даній роботі пропонується застосувати для аналізу властивостей таких магнетиків недавно винайдений метод , що базується на представленні системи у вигляді багатокомпонентного бозе-газу. 

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov